ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції 19.07.2007 № 520/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 27.09.2007 № 835/5)

 

Положення
про Координаційну раду молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.
1.2. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Міністерства юстиції за поданням Координаційної ради.

2. Завдання Координаційної ради

Основними завданнями Координаційної ради є:

– надання пропозицій Міністерству юстиції України щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі – студенти);

– здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;

– долучення молодих юристів до нормотворчих процесів.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї; дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

організовує конференції, “круглі столи”, форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;

розробляє сценарії рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;

бере участь у проведенні Всеукраїнського тижня правових знань;

підтримує правоосвітні програми та проекти молодіжних громадських організацій, зокрема проекти, спрямовані на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;

бере участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;

розробляє та пропонує до впровадження спеціальні правоосвітні курси для школярів різних вікових груп;

сприяє участі молодих юристів та студентів у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів, у тому числі у сферах освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

сприяє участі молодих юристів та студентів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;

аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;

вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;

організовує форуми, конференції, “круглі столи” щодо стану підготовки юридичних кадрів;

залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;

підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;

налагоджує за підтримки Міністерства юстиції України співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;

спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;

підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;

підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;

сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях.

3. Склад і структура Координаційної ради

3.1. До складу Координаційної ради входять представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік (далі – члени Координаційної ради).

3.2. Склад Координаційної ради формується за пропозиціями громадських об’єднань, вищих навчальних закладів та за власною ініціативою осіб, діяльність яких спрямована на підвищення рівня правових знань населення, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права, удосконалення нормотворчих процесів.

3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Координаційної ради. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють анкету згідно з додатком.

Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяльності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує Міністр юстиції України. Проведення установчого засідання Координаційної ради здійснюється після затвердження персонального складу Координаційної ради.

3.5. Включення до затвердженого Міністром юстиції України складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Координаційної ради за поданням голови Координаційної ради.

3.6. Голова Координаційної ради обирається та переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова Координаційної ради має трьох заступників з числа членів Координаційної ради, кожен з яких відповідальний за певний напрямок діяльності.

Заступники голови Координаційної ради та її секретар обираються та переобираються шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова та його заступники у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні Координаційній раді.

3.7. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються три сектори: сектор правоосвітньої та правовиховної роботи; сектор з питань участі правничої молоді в нормотворчих процесах; сектор з питань підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Сектори очолюють заступники голови Координаційної ради.

3.8. Для організаційного забезпечення своєї роботи Координаційна рада може утворювати робочий орган – секретаріат, порядок роботи якого визначається Координаційною радою.

3.9. З метою досягнення системності в роботі з молодими юристами всіх регіонів на місцях при головних управліннях юстиції діють координаційні ради молодих юристів, положення та склад яких затверджуються відповідними головними управліннями юстиції.

4. Повноваження членів Координаційної ради

4.1. Голова Координаційної ради:

4.1.1 організовує проведення та головує на засіданнях, представляє Координаційну раду в період між її засіданнями;

4.1.2 за рішенням Координаційної ради подає пропозиції Міністру юстиції щодо внесення змін до її складу;

4.1.3 підписує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

4.1.4 підписує рішення Координаційної ради, схвалені на засіданнях;

4.1.5 визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

4.1.6 погоджує розроблені Координаційною радою проекти з визначених напрямків діяльності;

4.1.7 вирішує питання щодо міжнародного співробітництва в напрямку організації підготовки юридичних кадрів та організації правоосвітнього процесу;

4.1.8 за дорученням Координаційної ради звертається з клопотанням до Міністра юстиції щодо проходження стажування студентів та молодих юристів на базі центрального апарату Міністерства юстиції;

4.1.9 звертається з клопотанням до Міністра юстиції щодо врахування висновків та пропозицій Координаційної ради стосовно проектів нормативно-правових актів з питань соціального становлення та підтримки молоді.

4.2. Заступники голови Координаційної ради:

4.2.1 координують діяльність Координаційної ради з відповідних напрямків діяльності за дорученням голови Координаційної ради;

4.2.2 узгоджують та спрямовують діяльність секторів Координаційної ради;

4.2.3 попередньо розглядають узагальнені матеріали секторів Координаційної ради;

4.2.4 беруть участь в організації та проведенні засідань і форумів Координаційної ради;

4.2.5 уносять пропозиції до плану роботи Координаційної ради та поетапно контролюють хід його виконання з відповідних напрямків діяльності;

4.2.6 очолюють роботу тимчасових груп та робочих комісій, створення яких ініційовані Координаційною радою;

4.2.7 за дорученням голови Координаційної ради налагоджують стосунки з вищими навчальними закладами юридичного спрямування іноземних країн, організовують роботу з обміну досвідом.

4.3. Члени Координаційної ради:

4.3.1 беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд, формуванні тимчасових груп та робочих комісій;

4.3.2 вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

4.3.3 беруть участь у діяльності робочих груп;

4.3.4 ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

4.3.5 безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують у межах компетенції план роботи.

5. Організація роботи Координаційної ради

5.1.Установче засідання Координаційної ради відкриває Міністр юстиції України.

5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи схвалюється на засіданні Координаційної ради та підписується головою і є обов’язковим для виконання членами Координаційної ради.

Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи, затвердженого Координаційною радою.

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради. Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради.

5.4. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях Координаційної ради, створюються постійні і тимчасові робочі групи з числа членів Координаційної ради із залученням учених та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

5.5. Для реалізації своїх завдань Координаційна рада може отримувати в установленому порядку від Міністерства юстиції України інформаційні, аналітичні та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Міністерства; залучати фахівців Міністерства юстиції України (за згодою керівництва Міністерства) для підготовки матеріалів до засідань Координаційної ради.

5.6. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення форумів, засідань, інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

5.7. Засідання Координаційної ради є формою роботи, яка спрямована на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

5.8. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради визначається планом роботи. Головує на засіданнях голова Координаційної ради, за його відсутності – один із заступників голови. Засідання Координаційної ради є правоможним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

5.9. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання складає секретар Координаційної ради. Протокол підписують голова та секретар Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

5.10. У засіданнях та заходах Координаційної ради можуть брати участь працівники Міністерства юстиції України.

5.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Міністерство юстиції України.

Використання Координаційною радою приміщення Міністерства юстиції України для проведення засідань здійснюється за попереднім узгодженням з керівництвом Міністерства, але не менш ніж за 10 днів до проведення засідання.

Начальник Управління координації правової роботи та правової освіти     С. Богачов

Додаток
до Положення про Координаційну раду
молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України

 

Анкета
кандидата в члени Координаційної ради молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України

1. Прізвище, ім’я, по батькові……..

2. Рік народження……..

3. Місце проживання………

4. Контакти………

поштова адреса………
телефон (роб/моб)………
електронна адреса………

5. Освіта (номер і серія диплома)………

навчальний заклад………
факультет………
спеціальність………
6. Учене звання, науковий ступінь………

7. Досвід роботи………

(назва підприємства, установи, організації / займана посада)

……………………………………………………
8. Останнє місце роботи………

(назва підприємства, установи, організації / займана посада)

……………………………………………………
9. Участь у громадській діяльності………

……………………………………………………
10. Особисті проекти, досягнення………
11. Пропонований особистий внесок у реалізацію мети та завдань Координаційної ради………